Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Financieel overzicht

Financieel overzicht

Verwacht resultaat

Het verwacht resultaat verbeterd licht. Dit is conform verwachting. Leesten-Oost, Lunettetuin, Fort de Pol blijven gelijk. Halvemaanstraat is dankzij een tussentijdse winstneming verslechterd, anders was dit resultaat ook gelijk gebleven. Helbergen is teruggelopen door het afsluiten van het noordelijke en middelste deelgebied. De Achtermars is sterk verbeterd door het inbrengen van het Flamco terrein. Keucheniusstraat en Vitensterrein zijn nieuw. Alleen de Noorderhaven laat een autonome verslechtering van het resultaat zien. Reden hiervoor is een geactualiseerde raming van de kosten (met name bouw- en woonrijp maken en planontwikkeling en voorbereiding).

Bedragen * €1.000

31-12-2017

31-12-2018

Leesten-Oost

-3.241

-3.231

Lunettetuin

-5.108

-5.066

Halvemaanstraat

128

32

Helbergen

2.424

1.675

Fort de Pol

-18

-17

Noorderhaven

-1.641

-1.966

Achtermars

-940

-188

Keucheniusstraat

-870

Vitensterrein

50

Totaal

-8.396

-9.581

Reserves

De omvang van de reserves is fors gewijzigd.

Bedragen * €1.000

31-12-2017

Bij

Af

31-12-2018

Reserve afgesloten complexen

79

701

26

754

Reserve bovenwijkse voorzieningen

488

7

495

Reserve GZ exploitatieresultaten

1.564

4.302

325

5.541

Reserve strategische aankopen

709

10

719

Reserve voorbereidingskosten projecten

150

150

Reserve de Mars

48

1

22

27

Totaal

3.038

5.021

373

7.686

De Reserve afgesloten complexen is toegenomen vanwege de kosten woonrijp maken Helbergen. De Reserve GZ exploitatieresultaten is de algemene reserve van grondzaken. Hieruit worden de verliesvoorzieningen getroffen en aangepast. Ook is deze reserve bedoeld om de risico's van grondzaken te dekken. Deze reserve is fors toegenomen door enerzijds de winstnemingen, anderzijds het omzetten van (een deel van) de voorziening woningbouw in een reserve.
Het totale risico is € 5,0 mln. Hiervan kan € 1,5 mln. gedekt worden vanuit de grondexploitatie Noorderhaven. Resteert een risico van € 3,5 mln. De risicoreserve bedraagt € 5,6 mln. Uitgangspunt is dat de risico reserve voldoende omvang heeft om de risico's voor de komende vijf jaar op te vangen. In het kader van de bezuinigingen is besloten tot een afdracht van € 2.500.000 in 2019 en € 650.000 in 2020. Op voorwaarde dat de risico reserve voldoende is om de risico's te dekken. Dat is het geval.
 Uitgezet in de tijd (risico's versus omvang reserve) geeft dit het volgende beeld:

Voorzieningen

De omvang van de voorzieningen is fors afgenomen.

Bedragen * €1.000

31-12-2017

Bij

Af

31-12-2018

Voorz. grondexpl. Lunettetuin

5.108

42

5.066

Voorz. Gondexpl. De Mars Noorderhaven

1.641

325

1.966

Voorz. grondexpl. Leesten Oost

3.241

10

3.231

Voorziening woningbouwprogrammering

1.480

1.073

407

Voorziening grondexpoitatie Fort de Pol

18

1

17

Voorziening Achtermars

940

752

188

Voorziening Keucheniusstraat

0

870

0

870

Dit komt met name door het inbrengen van het Flamco terrein in de Achtermars (€ 752.000) en het omzetten van (een deel van) de voorziening woningbouw in een reserve (€ 1.073.000).

ga terug