Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Doelstellingen

Doelstellingen

Het grondbeleid levert een bijdrage aan de evenwichtige en duurzame ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Zutphen. We hebben in 2018 een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van Zutphen. Op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid. Daarbij zijn de risico's afgenomen, het verwacht resultaat verbeterd en de omvang van onze reserves toegenomen.

Aanbod woningen sluit aan op het beleid

Iedere vijf jaar worden in overleg met de provincie regionale afspraken gemaakt over het maximaal te bouwen aantal woningen voor een nieuwe periode van tien jaar. Er zijn nu afspraken gemaakt tot en met 2026. In deze periode mag Zutphen maximaal 1.325 woningen (netto, dus na aftrek sloop) aan de woningvoorraad toevoegen. Dat is een tijdelijke verhoging van de woningbouw aantallen. Wij moeten binnen twee jaar aantonen dat wij deze extra hoeveelheid kunnen realiseren.

2018 t/m 2026

Toevoegen 2018

Onttrekken 2018

2019 t/m 2026

Vanaf 2027

Vanaf 2030

Noorderhaven

663

49

19

633

185

Leesten-Oost

318

15

303

200

Waterkwartier

100

36

64

17

Helbergen

65

13

52

52

Binnenstad

144

22

6

128

De Hoven

50

1

49

250

Rood voor Rood

24

1

25

Warnsveld

46

3

1

44

Zutphen overig

48

18

6

36

Onttrekkingen

-133

-119

Totaal

1.325

157

33

1.215

185

519

Boekwaardes zijn afgenomen

Een grote kostenpost (en een groot risico) binnen de grondexploitaties is de rente die betaald moet worden over de boekwaarde. Daarom worden de boekwaardes afgebouwd.

Bedragen * €1.000

31-12-2017

Mutatie

31-12-2018

Keucheniusstraat

0

89

89

Vitens terrein

0

176

176

Leesten-Oost

14.423

-2.527

11.896

Helbergen

-1.226

1.226

0

Lunettetuin

4.976

-815

4.161

Halvemaanstraat

-514

226

-288

Fort de Pol

1.345

121

1.466

Achtermars

3.201

158

3.359

Noorderhaven

20.836

-2.580

18.256

Totaal

43.041

-3.926

39.115

De boekwaarde is afgenomen met € 3.926.000. Er is tussentijds winst genomen volgens de poc methode (€ 89.000 Halvemaanstraat). Poc staat voor percentage of completion: het gerealiseerde percentage kosten en opbrengsten bepaalt het percentage voor de tussentijdse winstneming. Ook zijn het noordelijke en middelste deelgebied van Helbergen afgesloten met winst (€ 3.019.000). Zonder deze winstnemingen is de boekwaarde met € 7.034.000 afgenomen. Een toelichting op het verloop is opgenomen in de toelichting op de balans onder het onderdeel vlottende activa.

Risico's zijn afgenomen

Risico's bestaan uit kansen en bedreigingen. Beheersmaatregelen zijn er op gericht de bedreigingen te minimaliseren en de kansen te optimaliseren. In totaal bedragen de bedreigingen € 4,6 mln. Met uitzondering van Noorderhaven zijn voor alle projecten de risico's afgenomen.

Bedragen * €1.000

Project specifiek

Algemeen

Totaal

Leesten-Oost

253

101

354

Lunettetuin

46

53

99

Halvemaanstraat

5

5

Helbergen

36

36

Fort de Pol

0

5

5

Noorderhaven

2.475

247

2.722

Achtermars

47

39

86

Keucheniusstraat

0

0

Vitensterrein

198

198

Woningbouw

0

1.073

1.073

Totaal

3.060

1.518

4.578

Dekking van de risico's gaat vanuit de grondexploitatie Noorderhaven (€ 1.555.000) en de Reserve GZ  exploitatieresultaten (het restant). De verwachting is dat de risico's in 2019 verder afnemen.

ga terug