Jaarstukken 2018

Inleiding jaarverslag

Inleiding jaarverslag

Realiteit en dat wat we hadden ingeschat, komen niet overeen

De begroting 2018 schetste een positief beeld van de financiële positie van onze gemeente. De verwachting was dat na jaren van bezuinigingen er weer ruimte was voor nieuw beleid, investeringen in het focustraject en het verder versterken van het ambtelijke apparaat door de zogenaamde impulsgelden. Inmiddels weten wij dat het werkelijke beeld geheel anders is. In de eerste maanden van 2018 kwamen verschillende financiële tegenvallers aan het licht. De overschrijding binnen het sociaal domein en de loonsom sprongen er het meeste uit.
In maart 2018 waren er verkiezingen, ons college trad eind mei aan en heeft samen met uw raad direct werk gemaakt van het voorbereiden van een grote bezuinigingsoperatie en van een aantal belangrijke wijzigingen in de organisatie van het sociaal domein.

Oktober 2018 is bij Burap-2 is een geraamd tekort gepresenteerd over 2018 van €16.323.000. Dit geraamde tekort is bijgesteld naar €11.175.000 in december 2018. De belangrijkste oorzaak hiervoor was de bijdrage van  het Rijk inzake de vangnetregeling en de stroppenpot 2018. Vervolgens is bij begrotingswijziging een bedrag van €8.000.000 toegevoegd aan de budgetten Sociaal Domein. Dit bedrag komt uit de algemene reserve. Eind 2018 werd nog een jaarrekeningresultaat verwacht van €3.175.000 negatief, het werkelijke jaarrekeningresultaat over 2018 bedraagt €1.942.000 negatief. Voor de inhoudelijke toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2018.

Forse bezuinigingsoperatie is ingezet

Dit grote tekort wierp in 2018 zijn schaduw vooruit op de meerjarenbegroting 2019-2023. Zonder ingrijpen zou de Algemene Reserve vanaf 2019 negatief worden. Dit betekent dat de gemeente niet meer in staat is haar risico’s af te dekken. Daarnaast is er dan ook geen enkele ruimte om financiële tegenvallers op te vangen en zal de provincie, in ieder geval op termijn, haar toezicht gaan verscherpen. Kortom, een zeer ongewenste situatie. Daarom is een uitgebreid bezuinigingsplan opgesteld waar u in het najaar van 2018 over heeft gesproken.  Het zwaartepunt van de bezuinigingen ligt op het sociaal domein, uiteindelijk neemt het sociaal domein 70% van alle bezuinigingen voor haar rekening. De pittige en complexe bezuinigingsoperatie is eind 2018 ingezet

Interne beheersing en in control zijn is cruciaal

Deze financiële situatie heeft er toe geleid dat wij in 2018 indringend hebben gesproken over de interne controle en beheersing. Financiële overschrijdingen zijn door ons niet altijd zo maar te beïnvloeden. Vooral niet binnen het sociaal domein. Daarentegen moet de signalering van deze overschrijdingen wel tijdig geschieden. We hebben in de tweede helft van 2018 een start gemaakt met extra inzet op de control op het sociaal domein en de loonsom.

Krachtig Zutphen het uitgangspunt

Het nieuwe coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld’ en de bezuinigingsopgave leidden tot een herprioritering van werkzaamheden in de tweede helft van 2018. Wij hebben het accent gelegd op het versterken van onze financiële positie, het opzetten van de duurzaamheidsplannen, het verminderen van de afhankelijkheid van zorg en te blijven investeren in  duurzame economische groei.

Aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken

In 2018 zijn er veel woningen verkocht en opgeleverd. Energiezuinige woningen in diverse prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Dit geheel in lijn met de Woonvisie die in 2018 is vastgesteld en waarin energietransitie, verlaging van woonlasten en sociaal-economisch evenwicht in de woonwijken duidelijke ambities zijn. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met het veranderende klimaat en de behoefte aan ontmoetingsplekken.
Onze historische compacte binnenstad is dé trekker voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Het aantal bezoekers aan Zutphen is in 2018 gegroeid. Het evenementenbeleid en het horecabeleid zijn herzien en er zijn trainingen georganiseerd voor evenementenorganisatoren en binnenstadsondernemers. De toegankelijkheid van bezienswaardigheden is verbeterd, ook digitaal. Een goede ontsluiting van onze stad is een belangrijke randvoorwaarde. De visie op mobiliteit is de basis voor nieuw denken over parkeren en parkeerroutes en bijvoorbeeld duurzame stadsdistributie.

Iedereen hoort erbij en kan meedoen

De organisatie van de toegang tot werk, zorg en ondersteuning hebben we in 2018 herzien. Vanaf 2019 is er sprake van 1 toegang.  Ook is in 2018 GelreWerkt! opgericht, een nieuw werkbedrijf en is het Plein ontmanteld. De overgang van de cliënten vanuit de Delta naar GelreWerkt! is goed verlopen.
Om de bezuinigingen te kunnen realiseren kiezen we voor beter passende zorg en ondersteuning. Via thematafels werken we samen met inwoners en partners aan een andere invulling van het subsidiebeleid. Doel is inhoudelijke ambities te koppelen aan financiële doelstellingen.

Stimuleren van een goed ondernemersklimaat

We profileren ons steeds meer als creatieve, innovatieve stad. In 2018 hebben we samen met ondernemers geïnvesteerd in een circulaire economie, in meer  productiecapaciteit, in nieuwe arbeidsplaatsen en in toeleiding naar werk. De speerpunten uit het businessplan voor de Mars zijn samen met de ondernemers omgezet in concrete plannen voor bijvoorbeeld een microgrid (lokaal energiesysteem) en het uitdiepen van de Industriehaven. In 2018 zijn er minder mensen met een bijstandsuitkering en is het aantal arbeidsplaatsen met enkele honderden gegroeid.
Met ondernemers en onderwijs hebben we in 2018 verkend of er mogelijkheden zijn voor nieuwe opleidingen in de techniek. Dit lijkt haalbaar én wenselijk met het oog op de energietransitie, een circulaire maatschappij en een goed werkende arbeidsmarkt.

Zutphen is ambitieus in de energietransitie en de klimaatagenda

Om onze klimaatdoelen te realiseren is een ambitieuze strategie nodig. Hiervoor is in 2018 de basis gelegd met een energieboek en routekaart. Het zonnepark Noordveen is in 2018 opgeleverd en voor nog eens twee parken zijn de vergunningen verleend. We werken in de wijk Noordveen aan de Wijk van de toekomst. “Zutphen , een prettig klimaat” legt de basis voor een andere aanpak voor voorkomen wateroverlast.
Zutphen is een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk van de provincie Gelderland. Wij maken ons hard voor een integrale aanpak van onze opgaven. Samen met de andere partners in De Cleantechregio zijn we in 2018 gestart met een uitvoerings- en investeringsprogramma zoals Transform en de Mars Circulair.

ga terug