Jaarstukken 2018

Financieel resultaat

Financieel resultaat

De uitvoering van de door u voor het jaar 2018 vastgestelde begroting is afgesloten met een nadelig gerealiseerd resultaat van € 1.942.000. De resultaten op programmaniveau zien er als volgt uit. De mutaties met reserves zijn hierin verwerkt.

Bedragen x € 1.000

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2018

2018

2018

1

Bestuur

3.456

3.456

3.280

176

V

2

Veilige stad

4.253

4.253

4.230

23

V

3

Duurzame leefomgeving

10.517

10.393

8.636

1.757

V

4

Vitale samenleving, iedereen doet mee

65.743

66.410

69.151

-2.741

N

5

Aantrekkelijke stad

5.640

5.706

5.874

-168

N

Resultaat programma's

89.609

90.218

91.171

-953

N

6

Algemene dekkingsmiddelen

-90.255

-90.364

-89.230

-1.134

N

Resultaat programma's

-647

-147

1.942

-2.088

N

Financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen
Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat.
Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2018 op € 1.942.000 negatief uitgekomen. Dit negatieve resultaat is ontstaan door een aantal oorzaken. In onderstaande tabel zijn deze op een rij gezet. Verder in deze jaarrekening, bij het overzicht van de producten per programma,  wordt er verder ingegaan op de diverse voor en nadelen.

Omschrijving (Bedragen * € 1.000)

Nadelig

Voordelig

Mutatie voorziening wethouderspensioenen

178

Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning

528

Jongerenhuisvesting

500

Div. communicatiebudgetten waaronder vernieuwing huisstijlen website

137

Saldo product onderwijs (excl kap.lasten)

599

Meeropbrengsten pachten

143

Musea

100

Hogere dividendopbrengsten

297

Hogere opbrengst precariobelasting

423

Hogere opbrengst OZB belasting

294

Hogere opbrengst aanmanings- en dwangbevelkosten

107

Hogere algemene uitkering inclusief fonds tekortgemeenten

2.737

Diverse voordelen op overheadkosten (facilitair, HRM en automatisering)

284

Niet gebruikte gelden focustraject

748

Begroot positief rekeningsaldo

147

Saldo inkomensvoorziening (incl. uitkering vangnetregeling)

1.914

Saldo participatie

580

Saldo WMO

2.165

Saldo jeugd

2.697

Tekort VNOG

149

Nadeel op leerlingenvervoer

316

Nadeel op kinderopvang

135

Niet in 2018 gerealiseerde verkoop Broederenklooster

178

Niet te realiseren door te belasten kosten H. Dunantweg

137

Nadeel op de kapitaallasten

867

Storting in de voorziening dubieuze debiteuren

373

Nadeel loonsom (exclusief CJG)

915

Overschrijding personele kosten niet zijnde loonsom

217

Lagere onttrekking saldireserve i.v.m. niet of goedkoper uitgevoerd nieuw beleid

1.200

Niet gerealiseerde stelposten

975

Saldo overige kleinere afwijkingen

182

Totaal

11.082

9.140

Af

-11.082

Saldo

Nadelig

-1.942

In het raadsmemo van 18-12-2018 werd nog een negatief resultaat van € 11.2 miljoen en een positieve algemene reserve per 31-12-2018 van € 2.1 miljoen geschetst. Uiteindelijk sluit boekjaar 2018 met een negatief resultaat van € 1.9 miljoen en een positieve algemene reserve van € 4.1 miljoen (na aftrek van het resultaat 2018).
De verschillen in het resultaat, geschetst in het raadsmemo van 18-12-2018, en het uiteindelijke resultaat over 2018 kan verklaard worden door de begrotingswijziging van de herziende begroting van Het Plein waar in het memo al over gesproken werd. Daarnaast zijn er nog een aantal grotere en kleinere afwijkingen t.o.v. van het raadsmemo van 18-12-2018.
Onderstaand is een en ander cijfermatig weergegeven:

(Bedragen * € 1.000)

Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2018 raadsmemo 18-12-2018

-11.175

Begrotingswijziging herziene begroting Het Plein

8.050

Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2018 na verwerking begrotingswijziging

-3.125

Uiteindelijk jaarrekeningsaldo 2018

-1.942

Verschil prognose raadsmemo 18-12-2018 en uiteindelijke resultaat

1.183

Een verklaring voor dit verschil kan gevonden worden in de volgende afwijkingen t.o.v. het raadsmemo van 18-12-2018.

Omschrijving (Bedragen * € 1.000)

Nadelig

Voordelig

Mutatie voorziening wethouderspensioenen

178

Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning

528

Jongerenhuisvesting

500

Saldo product onderwijs (excl kap.lasten)

599

Musea

100

Hogere opbrengst OZB belasting

44

Hogere algemene uitkering

877

Saldo inkomensvoorziening

525

Saldo participatie

215

Saldo WMO

928

Saldo jeugd

219

Tekort VNOG

149

Nadeel op kinderopvang

135

Niet te realiseren door te belasten kosten H. Dunantweg

137

Nadeel op de kapitaallasten

133

Storting in de voorziening dubieuze debiteuren

123

Nadeel loonsom (exclusief CJG)

85

Saldo overige afwijkingen

124

0

Totaal

2.208

3.391

Af

-2.208

Saldo afwijkingen t.o.v. memo raad 18-12-2018

Voordelig

1.183

Dit minder negatieve resultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve positiever is dan geschetst in het memo van 18-12-2018. Hieronder wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven:

Ontwikkeling algemene reserve (Bedragen * € 1.000)

Burap-2

Memo 18-12-2018

Jaarrekening 2018

Beginstand algemene reserve

15.600

15.600

15.600

Effecten jaarrekening 2017 op de algemene reserve

-1.700

-1.700

-1.700

Verwacht jaarrekeningsaldo 2018

-16.323

-11.175

-1.942

Onttrekking algemene reserve tbv liquidatie Het Plein

-1.944

-1.944

-701

Kapitaallasten

-1.000

-1.000

0

Algemene uitkering

2.192

2.192

0

Begrotingssaldo

647

147

0

Onttrekking t.b.v. verzekeringen

-679

Rentetoevoeging

354

Onttrekking t.b.v. asielinstroom

-515

Onttrekking t.b.v. sociaal domein (o.a. herziende begroting Het Plein)

-7.456

Positief resultaat Burap-2 (exclusief sociaal domein)

1.422

Overige kleinere onttrekkingen

-246

Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2018

-2.528

2.120

4.137

ga terug