Jaarstukken 2018

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018 vóór wijziging

Begroting 2018 ná wijziging

Realisatie 2018

Verschillen realisatie - begroting na wijziging

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

V / N

Bestuur

4.408

-858

3.550

4.418

-858

3.560

5.093

-1.710

3.384

-675

852

176

V

Veilige stad

4.259

-30

4.228

4.259

-30

4.228

4.361

-166

4.195

-102

136

33

V

Duurzame leefomgeving

32.735

-21.978

10.757

44.014

-30.758

13.257

38.150

-32.840

5.310

5.864

2.082

7.947

V

Vitale samenleving, iedereen doet mee

91.595

-21.583

70.012

104.680

-21.638

83.042

104.151

-24.983

79.169

529

3.345

3.873

V

Aantrekkelijke stad

12.450

-6.272

6.178

13.003

-7.295

5.707

12.515

-6.383

6.133

488

-912

-426

N

Totaal programma's

145.447

-50.721

94.725

170.374

-60.579

109.794

164.270

-66.082

98.191

6.104

5.503

11.603

V

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

12

-958

-946

-936

-10

-946

-1.010

-14

-1.024

74

4

78

V

Beleggingen

85

-652

-567

85

-652

-567

83

-927

-844

2

275

277

V

Belastingen

670

-10.858

-10.188

670

-10.858

-10.188

694

-11.706

-11.012

-24

848

824

V

Algemene uitkering

0

-86.155

-86.155

0

-87.527

-87.527

0

-90.264

-90.264

0

2.737

2.737

V

Algemene baten en lasten

1.722

-1.512

210

1.118

-153

965

3.056

-213

2.843

-1.938

60

-1.878

N

Overhead

12.294

-774

11.520

12.501

-774

11.727

12.756

-1.010

11.746

-255

236

-19

N

Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

13.438

-100.909

-86.126

13.438

-99.974

-86.536

15.579

-104.134

-88.555

-2.141

4.160

2.019

V

Onvoorzien

141

0

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Saldo van baten en lasten

160.230

-151.631

8.598

183.812

-160.554

23.257

179.850

-170.217

9.636

3.962

9.663

13.621

V

Toevoeging /onttrekking aan reserves

Bestuur

0

-94

-94

0

-104

-104

0

-104

-104

0

0

0

N

Veilige stad

46

-21

24

46

-21

24

46

-11

34

0

-10

-10

N

Duurzame leefomgeving

218

-459

-240

218

-3.082

-2.864

5.380

-2.054

3.326

-5.162

-1.028

-6.190

N

Vitale samenleving, iedereen doet mee

2.034

-6.304

-4.270

2.034

-18.666

-16.631

2.269

-12.286

-10.017

-235

-6.380

-6.614

N

Aantrekkelijke stad

704

-1.241

-537

1.476

-1.477

-1

757

-1.016

-259

719

-461

258

V

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen

0

-83

-83

0

-83

-83

0

-83

-83

0

0

0

N

Algemene baten en lasten

1.549

-5.413

-3.864

2.971

-6.272

-3.301

3.220

-3.661

-441

-249

-2.611

-2.860

N

Overhead

0

-181

-181

0

-443

-443

0

-151

-151

0

-292

-292

N

Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

Subtotaal mutaties reserves

4.551

-13.796

-9.245

6.745

-30.148

-23.403

11.672

-19.366

-7.694

-4.927

-10.782

-15.709

N

Resultaat

164.781

-165.428

-647

190.556

-190.702

-147

191.522

-189.580

1.942

-967

-1.122

-2.088

N

ga terug